TAF 認證編號2361 / 校正領域認可項目 
項目 範圍
溫度 -40 ℃ - 140 ℃
-20 ℃ - 140 ℃ ( 遊校)
壓力 50-1000Pa
直流電壓 直流電壓源 1 mV ≤ V ≤ 1000 V
直流電壓表 1 mV ≤ V ≤ 1000 V
直流電流 直流電流源 1 mA ≤ I < 10 A
直流電流表 1 mA ≤ I < 10 A
交流電壓 交流電壓源 1 mV ≤ V ≤ 1000 V
交流電壓表 1 mV ≤ V ≤ 1000 V
交流電流 交流電流源 1 mA ≤ I < 10 A
交流電流表 1 mA ≤ I < 10 A
交流高壓 交流高壓源 500 V ≤ V < 5 kV
交流高壓表 500 V ≤ V < 5 kV
電阻 10 mΩ/100 mΩ/1 Ω/10 Ω/100 Ω/10 MΩ/100 MΩ